Digitalisering av schemaläggning

Genom att digitalisera schemaläggningsprocesserna, avtal, kvalitetsuppföljning och rapporthanteringen så minskar mängden administration kraftigt och skapar samtidigt enkelhet för agenterna på samma gång som ni kvalitetssäkrar verksamheten.
Nedan följer en kort beskrivning av nyttan med och enkelheten i att schemalägga och bemanna ett CallCenter digitalt.
Ta gärna kontakt med Anders Heimerson så berättar han mer.

Ciceronens bemanningstjänst heter Smartplanner och denna utgår från den resurs man har till sitt förfogande i form av antal agenter, tjänster, kunskapsnivåer, arbetstider, semestrar och planerad ledighet. Samtidigt som bemanningen optimeras mot kundavtal, regelverk och rättviseprinciper. Utifrån givna ingångsvärden skapas ett bemanningsschema per automatik för respektive kundavtal.

Smartplanner

Om det uppstår oplanerade vakanser, kraftiga volymökningar eller volymminskningar skapas nya scheman automatiskt enligt det regelverk som är bestämt. Oplanerad frånvaro meddelas alltid digitalt i din app eller dator. Bemanningsansvarig godkänner, avslår eller förändrar de nya schemaförslagen.

Smartplanner

Agenten har alltid tillgång till sitt schema via app eller dator och får på så sätt alltid i realtid tillgång till vad agenten gör eller skall göra. Resultatet blir att man får full kontroll då avtalsuppföljning och optimering sker per automatik.

Smartplanner
Smartplanner

Vi använder oss av både AI- och BI- tekniken, för att effektivt kunna hantera gammal statistikdata tillsammans med nya omvärldsdata. På så sätt kan vi prediktivt skapa en så bra bemanning som möjligt utifrån kundavtalen. BI systemet möjliggör trender, tendenser och simuleringar.

Smartplanner

Scheman visas för hela gruppen och följs upp per automatik. Rapporter av olika mätdata distribueras enligt uppgjord sändlista.

Smartplanner

Tiden man behöver för schemaläggning minskar med över 60 procent. Avtalsuppföljningen kan skickas direkt till slutkund om så önskas. Kostnadsbesparing för ett större Callcenter med cirka två planeringstjänster blir då drygt 900 000 kr per år.